FS FOREIGN TRADE

FS Dış Ticaret temel olarak özel kimyasallar, inşaat malzemeleri tekstil ve gıda endüstrilerinin distribütörü olarak yer aldı. Geniş ürün yelpazesi ve verimli dağıtım ağı FS Dış Ticaret, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok yere ulaşıyor. Geniş bir ofis ve depo ağı ile FS Dış Ticaret, tüm iş gereksinimlerinizi karşılamak için gerekli yerel bilgiye ve kilit küresel ağa sahiptir.
FS Dış Ticaret, imalat sırasında ihtiyaç duyulan birçok endüstriye çok çeşitli katkı maddeleri sağlamaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklandık ve adil ve dürüst bir şekilde açık anlaşmalar için gayret gösteriyoruz.

Strategy

Türk pazarında öncü konumunu ve uluslararası pazarlarda aktif rolümüzü sürdürmek;
Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak,
Şimdi ne yaptığımızı daha verimli yapmak için,
Müşterilerimize alternatif ürünler sunmak için iş ortaklarımızı çeşitlendirmek,
Çalışma sermayemizi güçlendirmek için sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak,
Amacımız, neye sahip olduğunuzu elde etmektense, sahip olduklarımızı satma konusunda ortağınız olmaktır.

1,4 Butanediol, 2-Ethyl hexanol, 2-Ethyl hexyl acrylate, 2-Hydroxy ethyl acrylate, 2-Hydroxy ethyl methacrylate, 2-Hydroxy propyl acrylate, 2-Hydroxy propyl methacrylate, Acetic acid, Acetone, Acetonitrile, Acrylamide, Acrylic acid, Adipic acid, Aluminium paste, Benzyl alcohol, Butyl acrylate, Butyl hydroxy toluene, Butyldiglycol, Butyldiglycolacetate, Butylglycol, Butylglycolacetate, Caustic Soda Flakes, Chlorinated paraffin, On request, Chloroform, Cocodiethanolamide, Coconut oil, Cyclohexane, Cyclohexanone, Diacetone alcohol, Dibutyl phthalate, Dicyclopentadiene, Diethanolamine, Diethylene glycol, Diisobutyl ketone, Diisobutyl phthalate, Diisononyl phthalate, Dimer acid, Dimethylformamide, Dioctyl Adipate,On request, Dioctyl terephthalate, Dioctylphthalate, Dipropylene glycol mono butyl ether, Dipropylene glycol mono methyl ether, Dipropylene glycol N-propyl ether, Dipropyleneglycol, Epoxidized soybean oil, Ethoxy propanol, Ethyl acetate, Ethyl acrylate, Ethyldiglycol, Ethylglycol, Ethylglycolacetate, Fatty acids, Fatty alcohol ethoxylates, Glycerine USP-BP, Gum Rosin, Hexamine, Hexylene glycol, Isobutyl alcohol, Isophorone, Isopropyl acetate, Iso Propyl Alcohol, Linseed oil, Maleic anhydride, Methacrylic acid, Methoxy propanol, Methoxy propyl acetate, Methyl acrylate, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone, Methyl methacrylate, Methylene chloride, Mono propylene glycol mono butyl ether, Monoethanolamine, Monopropyleneglycol industrial, Monopropyleneglycol usp, Mosstanol P, n-Butyl acetate, n-Butyl alcohol, n-Butyl methacrylate, n-Heptane, n-Hexane, n-Methyl-2-pyrrolidone, n-Propyl acetate, n-Propyl alcohol, Nitric Asid 56%, Nitric Asid 68%, Pentaerythritol 95, Pentaerythritol 98, Perchloroethylene, Phenol, Phthalic anhydride, Polyethyleneglycol, Polyol, Propylene glycol N-propyl ether, sec-Butyl acetate, Solvent naphtha 100, Soy bean oil, Special boiling points, Styrene monomer, Sulfuric Acid, Sodium Metabisulfite, Tetrahydrofuran, Toluene, Toluene diisocyanate, Tri propylene glycol mono butyl ether, Tri propylene glycol mono methyl ether, Trichloroethylene, Triethyleneglycol, Vinyl acetate monomer, White spirit, Xylene

Названия продуктов

1,4-бутандиол, 2-этилгексанол, 2-этилгексилакрилат, 2-гидроксиэтилакрилат, 2-гидроксиэтилметакрилат, 2-гидроксипропилакрилат, 2-гидроксипропилметакрилат, уксусная кислота, ацетон, ацетонитрил, акриламид, акрил кислота, адипиновая кислота, алюминиевая паста, бензиловый спирт, бутилакрилат, бутилгидрокситолуол, бутилдигликоль, бутилдигликольцетат, бутилгликоль, бутилгликольцетат, хлопья каустической соды, хлорированный парафин, по запросу, хлороформ, кокодиэтаноламид, кокосовое масло, циклогексан, циклогексанон, диацетоновый спирт, Дибутилфталат, дициклопентадиен, диэтаноламин, диэтиленгликоль, диизобутилкетон, диизобутилфталат, диизонилфталат, димер кислота, диметилформамид, диоктил адипат, по запросу, диоктилтерефталат, диоктилфталат, монобутиловый эфир дипропиленгликоля, монометиловый эфир дипропиленгликоля, дипропиленгликоль N пропиловый эфир, дипропиленгликоль, эпоксидированное соевое масло, этоксипропанол, этилацетат, этилакрилат, этилдигликоль, этилгликоль, Этилгликоляцетат, жирные кислоты, этоксилаты жирных спиртов, глицерин USP-BP, камедь канифоль, гексамин, гексиленгликоль, изобутиловый спирт, изофорон, изопропилацетат, изопропиловый спирт, льняное масло, ангидрид малеиновой кислоты, метакриловая кислота, метоксипропанол, метоксипропилацетат, Метилацетат, Метилэтилкетон, Метил-изобутилкетон, Метилметакрилат, Метиленхлорид, монобутиловый эфир монопропиленгликоля, Моноэтаноламин, Монопропиленгликоль, Монопропиленгликоль, Мостанол Р, н-Бутилацетат, н-бутиловый спирт, н-бутилметакрилат, н-гептан, н-гексан, н-метил-2-пирролидон, н-пропилацетат, н-пропиловый спирт, азотный азид 56%, азотный азид 68%, пентаэритрит 95, пентаэритрит 98, перхлорэтилен, фенол, фталевый ангидрид, полиэтиленгликоль , Полиол, пропиленгликоль N-пропиловый эфир, втор-бутилацетат, сольват-нафта 100, соевое масло, специальные точки кипения, мономер стирола, серная кислота, метабисульфит натрия, тетрагидрофуран, толуол, толуол диизоциа N, монобутиловый эфир трипропиленгликоля, монометиловый эфир трипропиленгликоля, трихлорэтилен, триэтиленгликоль, мономер винилацетата, уайт-спирит, ксилол

Call Now ButtonHemen Ara
EnglishTurkeyFrenchRussia